De Historie van de vereniging

Uitnodiging

In 1994 vatte Jan Reinink het idee op om in Rossum een Jeu de Boulesvereniging op te richten. Omdat het oprichten van een vereniging nieuw voor hem was, kreeg hij hierbij steun van de Dorpsraad.  30 augustus 1994 was vervolgens de oprichtingsvergadering.

In juni 1995 konden de uitnodigingen voor de opening van de banen, op zondag 2 juli van dat jaar, de deur uit.  Hiernaast staat het uitnodigingskaartje afgebeeld.

Zoals reeds aangegeven was op 30 augustus de officiële oprichtingsvergadering, waarbij 14 potentiële leden aanwezig waren. De notulen van deze vergadering staan hiernaast afgebeeld.

Voordat de banen in gebruik konden worden genomen moest er veel werk worden verzet. Vele klinkers moesten uit de voormalige parkeerplaats bij het schietlokaal van het Jachthuis (bij café Ossenvoort Bijen) worden verwijderd, zodat er een fijne puinverharding kon worden aangebracht. Veel werk moest met handkracht worden verzet. Vele vrijwilligers boden hierbij assistentie.

Notulen oprichtingvergadering

Tussen door moest er zo af en toe ook eens gerust worden en worden geposeerd voor een foto.

Baanaanleg

Baanaanleg

Bestuur bij opening baan

Toen de banen eindelijk klaar waren konden ze feestelijk in gebruik worden genomen. Het eerste bestuur was er maar wat trots op wat men met elkaar had bereikt.

Cisco Franceschina, als vermaard terrazzowerker, maakte ons clubmonument dat in 2005 mee verhuisde naar de nieuwe locatie bij Partycentrum Hutten.

Monument bij de baan

Steen met naam

Ook deze tegel stamt van de hand van Cisco.

Van 1994 tot 2005 werd er gespeeld bij Café Ossenvoort Bijen. Naast de banen kon er ook gebruik gemaakt worden van het schietlokaal als clubaccommodatie.

Meteen werd er een onderlinge competitie opgezet. Joop Leussink werd onze eerste clubkampioen.

Damesoorkonde

Later werd er ook aan de dames gedacht en kregen ook zij aandacht bij de jaarlijkse huldigingen die op de jaarvergaderingen werden verricht.

Om de kas te spekken werden er spullen ingezameld en op de jaarlijkse braderie tijdens de Rossumse kermis verkocht.

De dames en heren waren er maar wat druk mee.

Braderie

Braderie

Jubileum 2004

In 2004 vond het eerste jubileum plaats. Men trok er op uit met een oude Engelse stadsbus.

Het lijkt een gezellige middag te worden. En dat wordt het ook.

Toen in 2004 duidelijk werd dat Café Ossenvoort Bijen ophield te bestaan moest de vereniging omzien naar een nieuwe locatie. Al snel werd er een gewillig oor gevonden bij Reinold Hutten, waar de club in de gelegenheid werd gesteld in de voormalige tuin een 10-tal banen aan te leggen.

Rechts:

– eerste foto: dagelijks bestuur met Reinold Hutten
– tweede foto: familie Hutten
– derde foto: felicitaties uit Oldenzaal
– vierde foto: clubsymbool

Bestuur JBVR

Bestuur JBVR Rossum met Reinold Hutten

Familie Hutten

Reinold en Herman Hutten

Clubsymbool

felicitaties uit Oldenzaal

Felicitaties Oldenzaal

Cesco met ons clubsymbool

Jan Reinink

Erelid Jan Reinink

Ereleden

Op 30 augustus 2008 werd Jan Reinink, oprichter van de vereniging vanwege zijn grote verdiensten tijdens het jaarfeest benoemd tot erelid.

Truus Voorpostel werd bij afscheid als bestuurslid tijdens de jaarvergadering van het jaar 2015 ook als erelid benoemd. Truus heeft vanaf de oprichting in 1994 deel uitgemaakt van het bestuur.

Oud voorzitter Anton Ebskamp vertrok uit ons dorp, waardoor hij niet langer meer deel kon uitmaken van het bestuur .Jarenlang was hij de grote animator van het Huttentoernooi, waarvoor hij bijna in zijn eentje de organisatie op zich nam. Bij zijn afscheid werd ook hij tot erelid van de vereniging benoemd.

Verhuizing.

In het najaar van 2019 bleek dat het niet lager mogelijk was om bij Hutten uit te komen in de Duitse competitie. Noodgedwongen moest er omgezien worden naar een andere locatie. Voor nood werd er tijdelijk onderdak gevonden bij Havezathe het Everloo in Volthe, waar op de parkeerplaats een aantal banen werden aangelegd.

bij het Everloo werden voor nood banen aangelegd

Deze situatie was verre van ideaal. De vereniging was van mening dat een boulesaccommodatie in de bebouwde kom thuishoort. Een aantal opties passeerden de revue. Uiteindelijk deed zich de kans voor om op het tennispark aan de Boschweg een 10-tal banen aan te leggen, welke begin juli 2020 in gebruik werden genomen